من به سیبی خوشنودم
و به بوییدن یك بوته بابونه‌.
من به یك آینه‌، یك بستگی پاك قناعت دارم‌.

SOHRAB