وقتی ســوار بر تــــاب زندگــــــی هستی، دســــــــت روزگــــــار هُلــــــت می دهد؛
ولی قـــــرار نیست تو بیفـــــتی!
اگر بی تـــــاب نباشی و خودت را به آســـــــــمان گـــره زده باشی، اوج می گیری؛
به همین سادگی