دختری به شاهزاده گفت: من عاشقت هستم !

شاهزاده گفت : لیاقت شما برادرِ ماست که از من زیباتر است و پشتِ سر شما ایستاده !

دخترک ولی به پشت سرش نگاه نکرد!

شاهزاده گفت : خو باید پشتتو نگاه میکردی . ریدی تو داستان ؛ برو اصن نمیخوام ازدواج کنم! :|