کاش کسی بود حالم را بهم بزند!!!!!

خیلی وقت است خوش حالی هایم

ته نشین شده است...