چند وقت پیش حس کمبود محبت داشتم

رفتم یکم بتادین تو دستم ریختم و اومدم جلو مامانم سرفه کردم گفتم : وای دارم خون بالا میارم .

مامانم زد تو سرم گفت از بس که میری تو اون اینترنت بی صاحاب

برو توالت فرشامو کثیف کردی ...

بابام کلا محلم نذاشت !!!

داداش کوچیکم هم داشت از خوشحالی بالا پایین میپرید و میگفت :

آخ جون داداش بمیره اتاقش مال من میشه !!