معلم برای سفید بودن برگ نقاشی ام تنبیهم کرد و همه به من خندیدند ...

اما من خدایی را کشیده بودم که همه می گفتند دیدنی نیست ... !!!