مرگ فقط کفن و گور نیست
همین که شب بهانه ای برای خوابیدن نداشته باشی
و صبح دلیلی برای بیدار شدن
بدتر از مردن ست....