دوران ما:
+ مامان این برگه كه رو میز بود كجاست؟
- برگه سفید خالیه؟
+ آره
- انداختمش دور
+ (تو دلم) اى بابا مریم برام با آب‌پیاز نامه نامرئى نوشته بود آخه چرا انداختیش مامان

الان:
+ (عربده) مــَــمــَـن
- چى شده عزیز دلم؟
+ شورته كه كنار تختم افتاده بود كوش؟
- كدوم؟ صورتیه؟
+ آره بابا مال پارمیداس مى‌خواد بره خونه
- شُستمش پسرم رو بنده