خــدایــا . . .

بـه مـا کـه مــخــاطــب خـــاص نـدادی لـااقـل مـال دوسـتـامـونـم بـگـیـر

جـیـگـــرمـــون خـنــک شــــه