من توکل میکنم

چون به او اعتماد دارم

نگاه نکن به ان که گاهی اب چشمانم به دادم میرسند

تا اتش دلم رو خاموش کنند!