وقتی دوست داشته می‌شوید، می‌توانید هر کاری را در آفرینش انجام دهید. وقتی دوست داشته می‌شوید، نیازی به فهم آنچه اتفاق می‌افتد نیست، زیرا همه چیز در درون شما اتفاق می‌افتد.