اگر برای گفتن خداحافظی

به اندازه کافی شجاع باشید،

زندگی با یک سلام تازه

به شما پاداش خواهد داد.-