درد هایی در این دنیا هست،

به آن عظمت كه,

دیگر در برابر آن ها از اشک هم كاری ساخته نیست!