گـاهـی قـرار نیســت حتمــا تمـام ِ قفلـها بـاز شـوند

شــایــد تقـــدیـــر ، پـاره شــدن ِ طنـاب اســت .......!!!