پاییز كه می آید

خیابان های شهر جور ناجوری به هم وصل می شوند

تنهایی ات را قدم بزن بر برگ های زرد