شریف ترین دل ها دلی است،

که اندیشه آزارِ دیگران در آن نباشد...