مامانم زنگ زده مغازه میگه داداشت اونجاس هنوز؟

میگم نه چن دقیقه پیش رفت


میگه یعنی کلا رفت؟!!


گفتم نه هنوز نصفش اینجاست