دیشب تا ساعت ٥ پای كامپیوتر بیدار بودم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

صب پا شدم دیدم چشام شده كاسه خون
به لبم داغ جنون. به كنارم تو بمون. نرو با دیگرى
همه با هم جواب بدین اهاااا
عاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااا :D :))