سر شب اعصابم خورد بود تو اتاقم نشسته بودم مامانم هی صدام میزد.

داد زدم گفتم چیه؟ گفت چیکار میکنی نمیایی بیرون.گفتم حتما دارم یه گوهی میخورم دیگه اه.گفت: خودتو سیر نکنی.آخه شام حاضره :-)

:|