حرف های مشترک اکثر مادرها:

1. چیه شوخی خنده هات با دوستاته اخم و تخمت رو واسه ما اووردی ؟

2.من نمیدونم نه بابات این جوری بود نه من این اخلاقت به کی رفته؟

3.منی که با شماها این قد با احترام برخورد میکردم این شدین بچه های شما میخوان چی بشن؟

4.من نمیدونم کجای تربیتم رو اشتباه کردم که این جوری شد!!

5.مرده شور شانس منو ببره ببین بچه های مردم دارن واسه مامانشون جون میدن