اگه کسیو خواستی وبهش نرسیدی ناراحت نباش،

چون اونی که واسش میمیری،میره دنبال اونی که واسش میرینه