بعضیام هستن همچین میگن ما متولد فلان ماه هستیم که انگار ژنِ برتر دارن …
بابا بهترین … عند مرام … اصل بامعرفتا … د آخه مهربـون …

اصن شما متولد شهریور ماه … خوبه ؟؟؟