:((((((((((((((((((((((


دختر گوشه پیراهن مادر را کشید و گفت : مامان کی برام کاپشن می خری؟
مادر به چشمان دختر نگاه کرد و گفت : هر وقت برف بیاد....
*****
دختر به دانه هاب ریز برف نگاه کرد ، گوشه پیراهن مادر را کشید و گفت : مامان داره برف میاد بریم کاپشن بخریم؟
...مادر اینبار به عکس پدر روی طاقچه نگاه کرد و گفت : الان که داره برف میاد ، باشه هر وقت بند اومد.....