هیـــــچ گاه"به خاطـــــر "هیـــــچ کـــــس"دســـــت از "ارزشــــهایت" نکـــــش......چــــون ....زمانــــی که اون فـــــــرد از تــــو دســـــت بکشــــد،تــــو مــــی مانـــی و یـــک ..... " مـــن" بــــــی ارزش