نیـ ـآزی بهـ انتـقـ ـآم نیستـــــ

فَـقَـ ـط مـٌنتــ ـظـِر بـِمــ ـآن


آن هـــ آ کهـ آزارتــــــ مـی دهنــ د


سَـراَنجــآم بهـ خـٌود آسیبـــــ می زننـــ ـد


و اگر بختــــــ مــَـ ـدد کنــــ ـد


خــٌـ ـدآوَنــ ـد اجــ ـآزهـ می دهـــَد تَمـــ ـآشــآگرشـ ـآن بآشی.....