یـه بـارم بـچـه بـودم تـنـهـایـی تـو خـونـه اومـدم سـوره حـمـد بـا صـوت عبـدالباسط یـه نفس بـخـونـم وسـطاش نـفـسم گـرفت کـبـود شـدم افتادم داشتم میمـردم
:|