با کفش نیایید روی فرشِ دلِ ما



ما روی این دل نماز میخوانیم...