با کفش نیایید روی فرشِ دلِ ماما روی این دل نماز میخوانیم...