به یارو میگن تو كه روزه نمى گیرى.
چرا سحرى میخورى؟
مى گه نماز كه نخونم! ..... روزه هم نگیرم!........ سحرى هم نخورم؟؟؟ بابا مگه من كافرم؟