اگه پسرا با جنبه میشدن !!!

1.  هر پسری فقط یه دوست دختر داشت .. ( و از اونجایی که تعداد دخترا خیلی بیشتر از پسرهاس سر خیلی از دخترا بی کلاه میموند ( البته الانم هستا. ) و لذا جنگ جهانی سوم و چهارم بین دخترا اتفاق می افتاد .!!

2. هر پسری یک هفته اول دوستی به خواستگاری میرفت پس در این صورت دوران خوش دوستی و استرس قرار و تلفن از بین میرفت !

3. فشار بر روی دختران برای قبول شدن در دانشگاه بیشتر میشد ... کار به گیس و گیس کشی کشیده میشد !

4. بوی ترشی کشور رو بر میداشت لذا برای شهرداری مشکلاتی زیادی به وجود میومد !!

5. ازدواج برای دختران تبدیل به آرزو و رویای شبانه میشد (البته الانم هستا) !!

6. برای گرفتن گل از دست عروس خین و خین ریزی راه میافتاد !

7. مانتوها تنگ تر جورابها کوتاه تر و شلوارها برموداتر میشد !!

8. شوهر مثل قند و شکر کوپنی میشد وبرای گرفتن اون صفهای طولانی بوجود میومد !
پس نتیجه میگیریم که اگه پسرا همین طوری بی جنبه بمونن هم واسه دخترا بهتره هم واسه تمدن بشری !

نظر شما چیه ؟؟؟؟